Algemene voorwaarden fysiotherapeutisch centrum Boelekade

Door een afspraak te maken bij onze praktijk gaan we ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan een training.

ZORGVERZEKERAAR

 • U wordt verzocht bij uw eerste bezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Controleer de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt. Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het overschrijden van uw budget, in dat geval ontvangt u een nota.
 • Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst raadplegen. Deze is op onze website en op locatie zichtbaar.
 • De verzekeraar vergoedt uitsluitend medisch noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, dit betekent dat wanneer uw behandeldoelen en het vooraf besproken behandelplan zijn bereikt, er geen sprake meer is van medisch noodzakelijk zorg. 


DIENSTVERLENING EN KWALITEIT

 • Iedere fysiotherapeut binnen Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is ingeschreven in het BIG-register.
 • Iedere fysiotherapeut binnen Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF: kwaliteitsregister KRF NL.
   

KLACHTENPROCEDURE

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De praktijk beschikt dus over een klachtenprocedure; u kunt deze inzien op onze website. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen, of een persoonlijk gesprek met een van de praktijkeigenaren aanvragen. Tevens is er een folder aanwezig in de wachtkamer m.b.t. het indienen van een klacht.
 

PRIVACY

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk
Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per mail kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


VERZETTEN/AFZEGGEN  AFSPRAAK

 • Tot uiterlijk 24 uur van tevoren kunt u uw afspraak kosteloos verzetten of afzeggen. U mag dit via de mail aangeven, melden via het contactformulier op onze website (www.fysioboelekade.nl) of telefonisch (0182 525572) contact opnemen. Het niet nakomen van een afspraak wordt in rekening gebracht.
 • Buiten werktijd kunt u via het antwoordapparaat, de mail of via het contactformulier op onze website afmelden.

BEREIKBAARHEID

 • Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is van maandag 07.30 tot en met vrijdag 18.00 telefonisch bereikbaar op nummer: 0182 525572. Voor mededelingen kunt u ook ons antwoordapparaat in spreken. U kunt ons ook een bericht sturen via de mail: (info@fysioboelekade.nl) of via het contactformulier op onze website (www.fysioboelekade.nl).
 • De actuele openingstijden van de praktijk zijn te vinden op www.fysioboelekade.nl.

BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen tot uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL75 INGB 0005341236 ten name van Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade te Gouda
  Vermeld altijd het factuurnummer.
 5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

ABONNEMENT FYSIOSPORT /ZWANGERFIT

Algemene voorwaarden
Als u lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door uw inschrijving verklaart u deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.fysioboelekade.nl

Ingangsdatum
De overeenkomst gaat in op de dag van uw eerste training.
Het abonnement is niet overdraagbaar.

Opzegging/wijziging abonnement
Het abonnement is per maand opzegbaar.
Het opzeggen of wijzigen van het abonnement kan schriftelijk of via de mail (info@fysioboelekade.nl) doen.

Tarieven en betaling

 1. Alle tarieven voor Fysiosport en ZwangerFit zijn te vinden op onze website www.fysioboelekade.nl.
 2. Alle abonnementstarieven zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 3. Als u ook nadat we u in gebreke hebben gesteld, niet aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment bent u alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
 4. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Inschrijving
U dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden, voordat u  aan een training deel gaat nemen.
Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Verhinderd/inhalen
Fysiosport: Uw abonnement wordt uitsluitend verlengd bij vakantie of ziekte.
ZwangerFit: Uw abonnement wordt niet verlengd tijdens vakantie of ziekte. Het abonnement wordt tijdelijk stopgezet wanneer u bevalt en wordt voortgezet 6 weken na de bevalling.

Wijziging trainingen
De mogelijkheid bestaat dat wij de trainingstijden aanpassen.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de Fysiosport/ZwangerFit is op eigen risico.

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. U blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor uw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we u aan deskundig advies in te winnen bij een van de fysiotherapeuten.
 2. Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat u oploopt.
 3. We adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen. Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Klachten
Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn. Indien u klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. U kunt u in eerste instantie natuurlijk wenden tot een van de medewerkers of een bericht sturen via info@fysioboelekade.nl.

Persoonsgegevens

 1. Om uitvoering te geven aan uw overeenkomst beschikken we over uw persoonsgegevens. Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade verwerkt uw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de praktijk is gevestigd.

Openingstijden
Voor openingstijden verwijzen wij u naar onze website: www.fysioboelekade.nl.  

Contactgegevens:
De contactgegevens:
E-mail: info@fysioboelekade.nl
Postadres: Boelekade 139/ 2806 AG Gouda
Tel: 0182 52 55 72
Voor veel informatie kun je daarnaast terecht onze website: www.fysioboelekade.nl 

Hygiëne
Apparatuur dient na gebruik schoongemaakt te worden. De sportzaal dient uitsluitend betreden te worden met schone sportschoenen.

Tijdens de intake worden er samen met u doelen gesteld en een plan van aanpak gemaakt. Er worden afhankelijk van het doel meetinstrumenten afgenomen. Vervolgens zetten we een trainingsplan op.  

In het kader van de privacy wet (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming) gelden onderstaande regels:

 • Het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen van Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken bij Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade.


AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de Fysiosport/ZwangerFit van Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade activiteiten in en buiten de praktijklocatie is op eigen risico.
 • Fysiotherapeutisch Centrum Boelekade is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de cliënt, zowel binnen als buiten de praktijklocatie.

INSCHRIJVING

Voordat u start met Fysiosport/ZwangerFit dient u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden (zonder aanmelding bent u niet gerechtigd aan een training deel te nemen).